Tuesday, 5 June 2012

လူမွဳကြန္ယက္သံုုးစြဲမွုုနွင့္ အျမင္မ်ား


People with low income and low-educated individuals spend more time on Facebook  ဆိုုသည့္စာသားကိုု ဆြီဒင္နိုုင္ငံ University of Gotherburg ၏ သတင္းထဲတြင္ ဖတ္ရွဳခဲ့ရသည္။ စိတ္ပညာေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Lief Denti  နွင့္ Isak Barbopoulos တိုု႔က Facebook သံုုးစြဲသူ ဆြီဒင္လူမ်ိဳး အေယာက္ ၁၀၀၀ အေပၚမွာအေျခခံျပီး ျခံဳငံုုေလ့လာစာရင္းျပဳစုုထားကာ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားမွတဆင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားတာကိုု ေလ့လာဖတ္ရွဳခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ဤသိုု႔ေသာသတင္းေတြအေပၚတြင္ ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုုက္ေသာအခါ ျဖစ္နိုုင္ေျခ မ်ားေနသည္ကိုုလည္း သတိျပဳမိခဲ့သည္။ High Income ရေနသူမ်ား၊  Good Income ရွိသူမ်ား၊  Well Educated ျဖစ္ျပီး ေနရာတစ္ေနရာတြင္ တာဝန္ၾကီးၾကီးတစ္ခုုကိုု ယူထားရသူအမ်ားစုုသည္ ၎တိုု႔၏ လုုပ္ငန္းဝန္တာမ်ား ပိေနသည့္အတြက္ Facebook နွင့္Social network  မ်ားေပၚတြင္ သူတိုု႔၏ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုု မသံုုးနိုုင္ၾကေပ။


အြန္လိုုင္းေပၚတြင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနၾကသူမ်ားသည္...


၁။  တာဝန္ၾကီးၾကီးမားမားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရျခင္းမရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ား၊
၂။  ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အိမ္တြင္းစီးပြားေရး  တစ္ခုုခုုကိုု လုပ္ကိုုင္ေနသူမ်ား၊
၃။  ကိုုယ္တိုုင္ဖိဖိစီးစီး လုုပ္စရာမလိုုေတာ့ေအာင္ Well Establish ျဖစ္ေနသာ စီးပြားေရးကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ထားသူမ်ား၊
၄။  အရြယ္ေရာက္ျပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း  မိဘ၏ရွာေဖြေကြ်းေမြးမွဳ (သိုု႔မဟုုတ္) မိသားစုု၏ရွာေဖြေကၽြးေမြးမွဳကိုု ထိုုင္စားေနၾကသူမ်ား၊
၅။  ေပၚပင္အလုုပ္မ်ားကိုု လုုပ္ကိုုင္ရင္းပံုုမွန္မဟုုတ္ေသာ ေငြကေလးနွင့္ ေက်နပ္ေနသူမ်ားနွင့္
၆။  ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။


လူတိုုင္းနီးပါး အင္တာနက္နွင့္ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားကိုု ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ သံုုးစြဲေနၾကေသာ ယေန႔ကာလတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ၾကီးၾကီးမားမားျဖင့္ မိမိ တိုုးတက္ ေအာင္ျမင္ေရးကိုု ဦးတည္ေနေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။


 ထိုု႔အတူ  မိမိ၏စိတ္ထြက္ေပါက္အတြက္ လူမွဳကြန္ယက္ကိုုဦးစာေပးသံုုးေနၾကသူမ်ား ရွိၾကသကဲ့သိုု႔ လက္ရွိဘဝတြင္ ေနရာတစ္ခုုကိုု မရရွိသည့္အတြက္ အေကာင္အထည္မရွိေသာ ကမာၻတစ္ခုုတြင္ ေနရာတစ္ခုုကိုု ရရွိခ်င္သူမ်ားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားကိုု စိတ္အားေဆး အျဖစ္ သံုုးစြဲေနၾကျခင္းကိုု ေတြ႔ရသည္။ ထိုုအခါတြင္ အေပ်ာ္သေဘာမ်ိဳး သံုုးစြဲရာမွ စြဲလန္းျခင္းအေျခအေနအထိ ေရာက္ျပီး မၾကည့္မေနနိုုင္ေအာင္ ျဖစ္လာတဲ့အထိ ရူးသြပ္မွဳမ်ားကိုု ေတြ႔ျမင္လာရသည္။ မိမိေရးသားထားေသာစာမ်ား၊ မိမိတင္ျပထားေသာပံုုမ်ားတြင္ မွတ္ခ်က္လာမေရးေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ဇနီးကိုုရိုုက္ပုုတ္ျခင္း၊ အျခားတပါးသူကိုု အနာတရ ျဖစ္ေစမွဳမ်ား၊ လူမွဳေရးျပႆနာမ်ားကိုု မၾကာခဏ သတင္းေတြထဲတြင္ ျမင္ေတြ႔ေနခဲ့ရသည္။ ထိုု႔အတူ ဤလူမွဳကြန္ယက္ေတြေၾကာင့္ ဒုစရိုုက္မွဳမ်ားအား တားျမစ္နိုုင္ခဲ့ျခင္းေတြကိုုလည္း နိုုင္ငံတကာသတင္းမ်ားထဲတြင္ ဖတ္မိၾကားမိခဲ့ရသည္။


သံုုးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသံုုးတတ္လွ်င္ေဘး ဆိုုေသာစကားအတိုုင္း လူမွဳကြန္ယက္ သံုုးစြဲျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိသကဲ့သိုု႔ အက်ိဳးမဲ့ျပီး အရွက္ရေစေသာ အျဖစ္မ်ားလည္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္းျဖင့္ ပညာေရး စီးပြားေရးမ်ားတြင္ တိုုးတက္ရာလမ္းစမ်ားကိုု ရွာေဖြေတြ႔ရွိသြားၾကသူမ်ားရွိခဲ့ၾကသကဲ့သိုု႔ မလိုုအပ္ပဲ မိမိ၏ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေဝမွ်မိသည့္အတြက္ မသမာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးယူျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ရတဲ့သူေတြလည္းအမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။


မည္သိုု႔ပင္ဆိုုေစကာမူ လူမွုုကြန္ယက္ ဆက္ႏြယ္မွုုဆိုုသည္ကလည္း ယေန႔ေခတ္ ကာလတြင္ မရွိမျဖစ္ ဆိုုတာကိုု ျမင္ေတြ႔လာရသည္။


၁၉ ရာစုုနဲ႕ ၂၀ ရာစုု အဦးပိုုင္းကာလမ်ားတြင္ လူမွဳကြန္ယက္ဆက္ႏြယ္မွဳသည္ ယခုုအခ်ိန္ကဲ့သိုု႔ က်ယ္ျပန္႔တြင္က်ယ္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ အင္တာနက္ သံုုးစြဲျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ မဟုုတ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ယခုုအခါတြင္မူ ကမာၻ႔ အေရွ႕နွင့္အေနာက္ ေတာင္နွင့္ေျမာက္ကိုု ကြန္ပ်ဴတာေလးဖြင့္လိုုက္ရံုုျဖင့္ စကားေျပာလိုု႔ရ၊ ျမင္ေတြ႔လိုု႔ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုု လူသားမ်ား နွစ္သက္မက္ေမာ လာၾကျခင္းသည္ အမွန္တကယ္တြင္မူ မဆန္းလွေခ်။


ေတြးေတာဆင္ျခင္နိုုင္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိသည့္ လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားကိုု သံုုးစြဲျခင္းအား အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ရွာေဖြရန္လည္းေကာင္း၊ ပညာရပ္မ်ားကိုု ရွာေဖြရန္လည္းေကာင္း၊ ကြဲကြာေနသည္မွာၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ရွာေဖြရန္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္မ်ား ရရွိရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိတိုု႔တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကိုု ေဝမွ်ရန္ မွ်သာရည္ရြယ္သင့္ပါတယ္။


ထိုု႔အျပင္ Online  ဟုုေခၚတြင္ေသာ စိတ္ကူးယဥ္ကမာၻနွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝကိုု ခြဲျခားသိျမင္ရန္၊ မည္သည့္အရာကိုုမွ အလြန္အကၽြံ မရွိရေအာင္ ဆင္ျခင္ သံုုးသပ္ဖိုု႔ကိုုသာ အသိနဲ႔သတိယွဥ္ျပီး စဥ္းစားဆံုုးျဖတ္ရမည္သာျဖစ္သည္ ။ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ ေဆြးေႏြးရင္း အခ်ိန္ျပည့္နီးပါး အခ်ိန္ကုုန္ေနမည့္အစား ရရွိလာေသာ စိတ္ကူးမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု အရင္းတည္၍ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ မိမိဘဝလမ္း တိုုးတက္ေစရန္လည္း ၾကိဳးစားၾကသင့္ပါသည္။


 မိမိ နွင့္ မိမိတိုု႔၏မိသားစုု ေနထိုုင္စားေသာက္ရန္မွာ ျပင္ပလက္ေတြ႔ဘဝတြင္ ကိုုယ္တိုုင္ကိုုယ္က်  ၾကိဳးစားရုုန္းကန္လွဳပ္ရွားမွသာ အဆင္ေျပနိုု္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ပ်ိဳးယုုဝသုုန္
20-04-2012
Friday (BNE)4 comments:

ေ၀မုိးႏုိင္(မုံရြာ) said...

လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ႕ဗ်ာ....
အြန္လုိင္းလူမႈကြန္ယက္ေတြကုိ အေပ်ာ္သေဘာနဲ႕ သုံးစြဲေနႀကတာကုိ စိတ္မေကာင္းစရာေတြ႕ရတယ္။

Anonymous said...

To wai moe Naing

Needless to feel unhappy for those youth. The most important thing u have to take note is mind ur own business. Well, mind oneself own business.

ညီရဲ said...

အခ်ိန္ရရင္ ရသလုိ လိုင္းေပၚကုိ တက္တက္ေနတာကို ဆင္ျခင္ရဦးမယ္။ သတိေပးတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္... အစ္မ...

Maribel Artaste said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_martaste&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog