Friday, 15 April 2016

မွတ္တိုုင္မ်ား အေၾကာင္း


ေတာင္ေျခတြင္ ေနဝင္သည္က အျခားေနရာေတြမွာထက္ ေစာလြန္းသည္။ ဒီနွစ္ ေႏြရာသီသည္ ယခင့္ ယခင္ နွစ္ေတြထက္ အပူခ်ိန္ ပိုုမ်ားေနသလိုု ခံစားရသည္။ မိုုးဇလ ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာစကားအရ ယခင္နွစ္ေတြထက္ ပိုု၍ အပူခ်ိန္မ်ားေၾကာင္း သိရေသာ္လည္း သူတိုု႔ေျပာသည္ထက္ ပိုုသကဲ့သိုု႔ပင္။ လမ္းတိုု႔သည္ တံလ်ပ္ေရာင္ျဖင့္ အလ်ံတညီးညီး ေတာက္ေနသည္။ အေဝးမွၾကည့္လ်င္ ေရအိုုင္မ်ားကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေနသည့္ ကတၱရာ ခင္းထားေသာ တာလမ္းမ၏ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းကာ ေျခရာထင္က်န္ မတတ္ ျဖစ္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ် ရာသီဥတုုက ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ကၽြန္မ မသိပါ။ 

ကမာၻအနွံ႔အျပားတြင္ ေဖာက္ျပန္ေနေသာ ရာသီဥတုုမ်ားကိုု ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ သဘာဝ၏ ေဘးဒဏ္မ်ားကိုုလည္း ရင္ဆိုုင္ေနၾကရသည္။ ၂၀ ရာစုု၏ သည္မွာဘက္ပိုုင္း ၁၀ စုုနွစ္ ၂ ခုုအတြင္း ျပင္းထန္ေသာ၊ ရက္စက္ေသာ သဘာဝ၏ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ လူသားတိုု႔ အေပၚတြင္ က်ိန္စာတိုုက္ထားသည့္အလား  တစ္ခုုျပီးတစ္ခုု က်ေရာက္ ေနသကဲ့သိုု႔ပင္။ အပူလြန္ျခင္း၊ အေအးလြန္ျခင္းမ်ားသည္ လူၾကီးလူငယ္တိုု႔၏ အသက္ဇီဝကိုု ေျခြခ်ေနေသးသည္။ ရင္ ဆိုုင္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေသာ ၊ မည္ကဲ့သိုု႔ ရင္ဆိုုင္ရမည္ကိုု မသိေသာ ေနရာေဒသ၊ တိုုင္းျပည္မ်ားမွ လူသားမ်ားသည္ ထိုဒဏ္မ်ားကိုု အကြယ္အကာမဲ့ ရင္ဘတ္နွင့္ ထီးတည္းရင္ဆိုုင္ၾကရသည္။

မညီမွ်ေသာ ဘဝမ်ား၊ ရပ္တည္မွဳမ်ားၾကားတြင္ ကြာဟလာေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္တြင္ ကၽြန္မတိုု႔၏ ဖန္တီးမွဳမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုု အခ်င္းအရာကိုု ကံတရားဟုု သတ္မွတ္ကာ ကံတရား၏ လက္တြင္းတြင္ မလူးသာ မလြန္႔သာ နွင့္ ကၽြန္မတိုု႔ ေရစုုန္ေျမွာလိုုက္ေနသည္မွာ ကၽြန္မတိုု႔၏ အားနည္းခ်က္သာ ျဖစ္သည္။

ကံတရားသည္ အလုုပ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္မတိုု႔ ျမတ္စြာဘုုရား ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ကံတရားသည္ ျပဳျပင္၍ ရသည္။ ထိုု အရာမွာ အလုုပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ စိတ္နွင့္ အလုုပ္မ်ားကိုု လုုပ္ၾကမည္။ ကိုုယ္နွင့္ အလုုပ္မ်ားကိုု လုုပ္ၾကျပီး နွုုတ္နွင့္ လုုပ္ေသာ အလုုပ္မ်ားကိုု ေလ်ာ့ခ်ၾကမည္။ ဝီရိယနွင့္ ၾကိဳးစားမွုုသည္ မည္သည့္ အခါတြင္မွ အခ်ည္းနွီး မျဖစ္ပါ။  ဝမ္းစာကံတရား ျပည့္ဝသူမ်ား အခ်ိန္တိုုနွင့္ ေအာင္ျမင္သြားသည္ကိုု ၾကည့္ျပီး ကၽြန္မတိုု႔ရဲ႔ ကံတရား အက်ိဳးေပးမွဳ ေနွာင့္ေနွး ေနမွုုအေပၚတြင္ အားမလိုုအားမရ ျဖစ္ျပီး  စိတ္ဓာတ္က်ရန္လည္း မျဖစ္သင့္ေပ။ အေရြ႕ကေလး တစ္ခုု ရွိရံုနွင့္ပင္ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ခရီးတစ္ခုုကိုု ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ သြားနိုုင္သည္ မဟုုတ္ပါလား။  အဓိက မွာ အေရြ႕တစ္ခုု အျမဲရွိေနရန္ ၾကိဳးစားလိုုစိတ္ နွင့္ အားထုုတ္မွဳ ရွိရန္ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္ရဲျခင္းကိုု အမ်ားစုုေသာ သူမ်ားက ေငြေၾကးမ်ား၊ ဥစၥာဓနမ်ား၊ ပိုုင္ဆိုုင္မွဳမ်ားနွင့္ တိုုင္းတာၾကသည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာမ်ားနွင့္ အတိျပီးေသာ ဘဝတိုုင္းတြင္လည္း စစ္မွန္ေသာ ခ်မ္းသာကိုု ရရွိသူမ်ားကား နည္းပါးလွသည္။ ကၽြန္မတိုု႔ မည္၍ မည္မွ် ခရီး ေပါက္ခဲ့သည္ကိုု ကၽြန္မတိုု႔ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုယ္ အားမနာစတမ္း၊ မညွာတာစတမ္း  ျပန္လည္း စမ္းစစ္ၾကည့္သင့္သည္။ ကၽြန္မတိုု႔ သူတပါး၏ ထမင္းအိုုးကိုု မည္မွ် တည္ေပးဖူးသနည္း၊ သူတပါး၏ ထမင္းအိုုးကိုု မည္မွ် ရိုုက္ခ်ခဲ့ဖူးသနည္း။  စစ္မွန္ေသာ စိတ္ေစတနာမ်ား မည္မွ် ထားရွိခဲ့ဖူးသနည္း၊

အက်ိဳးလိုု၍ ေညာင္ေရေလာင္းျခင္းလား၊ အက်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္၍ ေညာင္ေရေလာင္းျခင္းလား ကိုု ကၽြန္မတိုု႔မွ အပ အျခားမည္သူမွ် ပိုုမသိနိုုင္ခဲ့ပါ။ တစ္ရာရွိ၍ တစ္က်ပ္ မွ်ေဝေပးျခင္း သည္ ကၽြန္မတိုု႔အတြက္ ၾကီးစြားေသာ နစ္နာဆံုုးရွံဳးမွဳ မဟုုတ္ပါ။ သိုု႔ေသာ္ ပမာဏ မ်ားလာလ်င္ ေပးကမ္းကူညီလိုုေသာ ေစတနာသည္ ေလ်ာ့နည္း ပါးရွားလာတတ္သည္ မဟုုတ္ပါလား။ တိုုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခ်မ္းသာမွုုကိုုၾကည့္၍ သတ္မွတ္ျခင္း မဟုုတ္ပါ။ ထိုုတိုုင္းျပည္တြင္ ေနထိုုင္သူတိုုင္၏ မွ်တေသာ ဘဝရပ္တည္မွုုအေပၚတြင္ ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားက ႏြမ္းပါးသူမ်ားကိုု ကူညီၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ တိုုင္းနိုုင္ငံမ်ားက ႏြမ္းပါးဆင္းရဲေသာ တိုုင္းနိုုင္ငံမ်ားကိုု ကူညီၾကသည္။ သူတိုု႔သည္ သူတိုု႔၏ လွဳဒါန္းမွဳမ်ားကိုု  အယူဝါဒမ်ား နွင့္ မကန္႔သတ္ပါ၊ ဘာသာတရားမ်ားနွုုင့္ မခ်ိန္ဆပါ။ မျပည့္စံုသည့္သူကိုု ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာတရားတြင္ မဆိုု မဂၤလာရွိသည္။ ကၽြန္မတိုု႔သည္ အလွဴခံဘဝမွ လွဴဒါန္းသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရမည္။ ေစတနာ အားေကာင္းေသာ ကၽြန္မတိုု႔သည္ ေမတၱာတရား အားေကာင္းရန္၊ မုုဒိတာစိတ္ အားေကာင္းရန္လည္း ၾကိဳးစားၾကရမည္။
ရုုန္းကန္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဆီသိုု႔ ဦးတည္ပါတည္။ အမိဝမ္းမွ ေမြးဖြားလာစဥ္ ဘာမွ အသိမရွိစဥ္ကတည္းက ရုုန္ကန္ခဲ့ရေသာ ကၽြန္မတိုု႔သည္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနစဥ္ ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုုး ၾကိဳးစား ရုုန္ကန္ျခင္းအတြက္ ပိုု၍ ပင္ပန္းျခင္း ရွိေတာ့မည္ မဟုုတ္ပါ။ ရွင္သန္ေနစဥ္မွ ေသဆံုုးခ်ိန္ အထိ ကၽြန္မတိုု႔အားလံုုး ရုုန္ကန္ခဲ့သည္၊ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။  သိုု႔ေသာ္ ေသဆံုုးျပီးခ်ိန္တြင္ က်န္ရစ္ေသာ မွတ္တိုုင္မ်ားကား တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး မတူညီ၊ ကြာျခားလွသည္။

ေျခရာထင္ထင္ က်န္ေစရန္ ေပ်ာ့ေသာ ေျမကိုု နင္းရန္ မလိုုပါ။ ကၽြန္မတိုု႔ စိတ္နွလံုုးသား ၾကီးမားရန္သာ လိုုအပ္သည္။


ပ်ိဳးယုဝသုန္
15-04-2016 (က်ိဳက္ထိုု)

No comments: