Saturday, 5 January 2013

အုုတ္ၾကားျမက္ နွင့္ ျမက္ခင္းျပင္

ျမက္ခင္းျပင္ စိမ္းျမျမတိုု႔ကို မနွစ္သက္ မျမတ္နိုုးသူ ရွိၾကမည္မဟုုတ္ပါ။ စိိတ္ကိုု လန္းဆန္းေစျခင္း၊ စကၡဳအျမင္ကိုု ေအးျမေစျခင္း စေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား မွတစ္ဆင့္ လတ္ဆတ္ေသာ ျမက္တိုု႔၏ရနံ႕၊ နူးညံ့ ေအးျမေသာ အထိ တိုု႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွ အစ သက္ၾကီးရြယ္အိုုမ်ား၊ တိရိစာၦန္ကေလးမ်ားပါမက်န္ ျမင္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ ထိုုင္ျခင္း၊ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားျခင္းတိုု႔ကိုု နွစ္သက္ၾကသည္။


ထိုု႔ေၾကာင့္ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား၊ အပန္းေျဖအနားယူစခန္းမ်ားနွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာ ေျမေနရာရွိသည့္ လူေနအိမ္တိုု႔၏ ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ဝဲ၊ ယာ ပတ္လည္တြင္ ျမင္ခင္းသည္ မပါမျဖစ္ေသာ ျပယုုဂ္ တစ္ခုုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဆင္တန္ဆာတစ္ခုုအျဖစ္ လည္းေကာင္း စိုုက္ပ်ိဳးျပဳစုုထားၾကသည္။


သိုု႔ရာတြင္ အုုတ္ခင္းထားေသာ လမ္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္စရစ္ခင္းထားေသာ လမ္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ခရိလမ္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမက္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ ရွင္သန္ေနသည္ကိုု ျမင္ေတြ႔ရလွ်င္မူ ပယ္ရွားပစ္ျခင္း၊ အျမစ္ပါေသေအာင္ ေဆးျဖန္၍ သတ္ျခင္းမ်ားကိုု ခံၾကရသည္။ျမက္တိုု႔သည္ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ကြဲျပားသည္ရွိေသာ္လည္း အသံုုးျပဳရာ ေနရာမ်ား တြင္မူ အတူတူပင္။ ျမက္သည္ ျမက္မ်ားနွုုင့္သာ အတူတကြ ေနလွ်င္ သိုု႔တည္းမဟုုတ္ သဟဇာတ ျဖစ္ရာေနရာ အရပ္တြင္ ေနလ်ွင္ ျမတ္နိုုး တန္ဖိုုးထားျခင္း ခံရမည္သာ။ အတတ္ၾကဴး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သန္မာေသာ အရင္းအျမစ္ရွိသည္ဟူကာ အုုတ္ၾကား သိုု႔မဟုုတ္ မေနသင့္ မရွိသင့္ေသာ ေနရာေဒသတြင္ ရွင္သန္ေနထိုုင္ရန္ အားထုုတ္ေသာအခါ နွဳတ္ပယ္ ဖယ္ရွားျခင္း ခံရမည္။ အုုတ္ၾကားတြင္ ရွင္သန္ရန္ ၾကိဳးစားေနစဥ္ ပယ္နွုုတ္ ဖ်က္စီးျခင္းခံရေသာ ျမက္ပင္တိုု႔ကိုု ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ စဥ္းစားေတြးေတာစရာမ်ား သည္ အစီအရီ ေပၚေပါက္လာေပမည္။


ကၽြန္မတိုု႔သည္ လူသားမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ က်င္လည္းလွုုပ္ရွားေနၾကသည္။ မိမိသည္ မည္ကဲ့သိုု႔ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္ကိုု ရိုုးသားစြာသိရွိ၍ မိမိကိုုယ္ကိုု မိမိ ဝန္ခံနိုုင္ရမည္။ လူတိုုင္းသည္ တူညီေသာ ဦးေနွာက္ကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ၾကသည္။ ကြဲျပားျခားနာျခင္းမွာ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုုနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲနိုုင္မွုုသာျဖစ္သည္။ နိုုင္ငံေရးတြင္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ လူမွဳေရးတြင္ ျဖစ္ေစ မိမိ၏ အေျခအေနမွန္ကိုု သံုုးသပ္နိုုင္ရမည္။ မနိုုင္ဝန္ကိုု ထမ္းျခင္းသည္ ဝန္ပိကာ က်ရွံဳးမွုုဆီသိုု႔ ဦးတည္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ပုုဂၢလိကဆန္ေသာ မာန္မာနသည္ ကၽြန္မတိုု႔ကိုု ပ်က္ဆီးရာဆီသိုု႔ တြန္းပိုု႔ေနသည္။ သိုု႔ရာတြင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ကၽြန္မတိုု႔သည္ ထို မာန္မာနမ်ားျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၾကသည္သာ။ ခါခ်ဥ္ေကာင္သည္ တစ္ရက္တည္း၊ တစ္ၾကိမ္တည္းအားျဖင့္ ေတာင္ကိုု မျဖိဳနိုုင္ေပ။


တစ္ဆင့္ျခင္း တက္ျခင္း၊ တစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ကင္းကာ တစ္ေန႔တြင္ ရည္ရြယ္ရာ ပန္းတိုုင္ကိုု ေရာက္ရွိမည္ဟူေသာ အသိ္သည္ ကၽြန္မတိုု႔ အသိတြင္ ငယ္ကတည္းက ရွိထားျပီး ျဖစ္သည္။ သိုု႔ရာတြင္ ထိုုအခ်က္ကိုု လိုုက္နာနိုုင္ရန္မွာမူ ခက္ခဲလွသည္။ အဆင့္ေက်ာ္တက္၍ အျမင့္ေရာက္သြားသူမ်ား၊ အေျပးလွမ္း၍ ပန္းတိုုင္ေရာက္သြားသူမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ကၽြန္မတိုု႔သည္ ထိုုသူတိုု႔ကိုု အားက် အတုုယူခ်င္ၾကသည္။ သိုု႔ရာတြင္ ထိုုကဲ့သုုိ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ ပန္းတိုုင္ဆီသိုု႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားမွာ အနည္းစုုသာျဖစ္သည္ကိုု သိရွိေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့ထားခ်င္ၾကသည္။ ထိုုသူတိုု႔ထက္စာလွ်င္ အဆင့္ေက်ာ္တက္၍ ေခ်ာ္က်သူမ်ား၊ အေျပးလွမ္း၍ လဲက်ကာ ပန္းတိုုင္သိုု႔ မေရာက္နိုုင္ေသာသူမ်ားက ပိုု၍မ်ားသည္။ သိုု႔ေသာ္ ပန္းတိုုင္ မေရာက္နိုုင္သူတိုု႔ကိုုမူ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ကၽြန္မတိုု႔ လက္မခံနိုုင္ကာ မျမင္ဟန္ ျပဳၾကသည္။ ငါ ဆိုုေသာ စိတ္ျဖင့္ မ်က္စိမိွတ္ကာ ေနတတ္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ကၽြန္မတိုု႔၏ အတၱ နွုုင့္ မာန္မာနပင္ျဖစ္သည္။


အမွန္တြင္ ကၽြန္မတိုု႔သည္ က်ဆံုုးျခင္းကိုု ေသခ်ာ ၾကည့္နိုုင္ရမည္။ လက္ခံနိုုင္ရမည္။ သင္ခန္းစာယူနိုုင္ရမည္။ ဆံုုးရွံုုးျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုု လက္မခံနိုုင္လွ်င္ က်ရွံဳးျခင္းႏြံတြင္းမွ ထူထနိုုင္ရန္ လမ္းမျမင္နိုုင္ပါ။ မေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ကိုုလည္း ကၽြန္မတိုု႔ ရွာေဖြနိုုင္ရမည္။ မေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အရင္းျမစ္ကိုု သိရွိေရွာင္ရွားနိုုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ မေဝးေတာ့ေသာ လက္တစ္ကမ္းတြင္သာ ရွိေနေပမည္။ 


ျမက္ပင္ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုုရလွ်င္ အုုတ္ၾကားျမက္ကဲ့သိုု႔ တဒဂၤ တစ္ခဏ အင္အားၾကီး သူတိုု႔ၾကားတြင္ ရပ္တည္နိုုင္ရန္ ၾကိဳးစားမည္လား၊ သိုု႔တည္းမဟုုတ္  ျမက္ပင္မ်ား ပြားမ်ားသကဲ့သိုု႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းအားျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ အဝန္းအဝိုုင္းကိုု ခ်ဲ႕ထြင္ကာ အင္အားၾကီးသည္ဟုု သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာေဒသ၊ အသိုုင္းအဝိုုင္းတိုု႔ကိုု ခ်ယ္လွယ္ လႊမ္းမိုုးနိုုင္ရန္ ၾကိဳးစားၾကမည္လား ဆိုုသည္မွာ ကၽြန္မတိုု႔၏ ပုုဂၢလိက ေရြးခ်ယ္မွုုမ်ားသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။


 မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြန္မတိုု႔၏ အနာဂတ္စာမ်က္နွာမ်ားကိုု ေရးသားခြင့္ ရွိသူမွာ ကၽြန္မတိုု႔ကိုုယ္တိုင္မွတပါး အျခားေသာသူမ်ား မျဖစ္နိုုင္ပါ။ပ်ိဳးယုဝသုန္
05-01-2013
1:41:35 AM
Saturday (BNE)


2 comments:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ဆံုုးရွံုုးျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုု လက္မခံနိုုင္လွ်င္ က်ရွံဳးျခင္းႏြံတြင္းမွ ထူထနိုုင္ရန္ လမ္းမျမင္နိုုင္ပါ။ မေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ကိုုလည္း ကၽြန္မတိုု႔ ရွာေဖြနိုုင္ရမည္--------
အနာဂတ္စာမ်က္နွာမ်ားကိုု ေရးသားခြင့္ ရွိသူမွာ ကၽြန္မတိုု႔ကိုုယ္တိုင္မွတပါး အျခားေသာသူမ်ား မျဖစ္နိုုင္ပါ
ဟုတ္တယ္ပ်ဳိးေရ.....ဒီပုိစ္႔ေလးကုိတကယ္ၾကိဳက္တယ္

မုိးနတ္ၾကယ္စင္ said...

မေရ..တကယ္ကို တန္ဖုိးရွိတဲ႔ ပုိ႔စ္ေလးပဲ...
အရမ္းေကာင္းတယ္မ....:)