Tuesday, 14 February 2012

အိပ္မက္မက္သူမ်ားလူတိုုင္းလူတိုုင္းကေလးဘဝမွစ၍အိပ္မက္မက္ဖူးၾကသည္…ငယ္ဘဝတြင္ငယ္ဘဝ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား..လိုုလားခ်က္မ်ား..ျဖစ္ေစလိုုမွဳမ်ားကိုုအိပ္မက္အျဖစ္နွင့္ရခဲ့သည္လည္းရွိသည္…မိမိနွစ္သက္ျမတ္နိုုးသည့္အရာမ်ားကိုုဆံုုးရွံဳးသြားသည္လည္းရွိခဲ့သည္…မည္သိုု႔ပင္ဆိုုေစကာမူအိပ္မက္မ်ားသည္မေခၚယူပါပဲလည္းေရာက္ရွိခ့ဲၾကသည္…မျပီးဆံုုးေစခ်င္ေပမယ့္လည္းလန္႔နိုုးထ၍ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ၾကသည္…


အတိတ္ကိုုဝင္စား၍ျဖစ္ေစ…ၾကိဳတင္နမိတ္မ်ားအျဖစ္ျဖစ္ေစ…ေသြးေလေျခာက္ျခားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ…နတ္တိုု႔လွည့္စားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစအိပ္မက္ကိုုမက္ၾကသည္ဟုုေရွးလူၾကီးသူမမ်ားေျပာသျဖင့္ၾကားဖူးခဲ့သည္…မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစအိပ္မက္ကိုုနွစ္သက္စြာမက္လိုုခဲ့ၾကသည္…အိပ္မက္တြင္အမ်ားအားျဖင့္အေရာင္အဆင္း…အသံ..အနံ႕..အရသာ..မရွိ..အထိအေတြ႔မရွိ..ရံဖန္ရံခါမွသာယင္းသည္တခုုတေလအျဖစ္အိပ္မက္တြင္ပါဝင္ေလ့ရွိသည္…ထုုိအခါအိပ္မက္သည္ပိုုမိုုလွပသေယာင္..ပိုုမိုု၍အဓိပၺါယ္ျပည့္စံုုသေယာင္ထင္မွတ္ရေပသည္…ငယ္စဥ္အခ်ိန္ကအိပ္မက္မ်ားကိုုအိပ္စက္ခ်ိန္မ်ားတြင္သာမက္ခဲ့ၾကသည္…သိုု႔ရာတြင္အရြယ္ေရာက္ၾကီးျပင္းလာေသာအခါအိပ္မက္မ်ားကိုုအိပ္စက္ခ်ိန္တြင္သာမကနိုုးထေနခ်ိန္တြင္ပင္အိပ္မက္မ်ားကိုုမက္ခဲ့ၾကသည္…အခ်ိဳ႕သည္မိမိတိုု႔နိုုးထလ်က္မက္ခဲ့ေသာအိပ္မက္မ်ားကိုုအိပ္မက္အျဖစ္နွင့္သာထားျပီးအခ်ိဳ႔ကမူမိမိတိုု႔၏အိပ္မက္မ်ားကိုုအမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္…


နိုုးထလ်က္ျမင္မက္ေသာအိပ္မက္မ်ားသည္မိမိတိုု႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တည္လိုုမွဳမ်ားျဖစ္ၾကသည္…အိပ္မက္ကိုုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အခ်ိုဳ႕အိပ္မက္မ်ားသည္အခ်ိန္မ်ားစြာေပးရသည္…အခ်ိဳ႕အိပ္မက္မ်ားမွာမူအခ်ိန္မ်ားစြာေပးရန္မလိုုေပ…အိပ္မက္တစ္ခုုကိုုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အေကာင္းဆံုုနည္းလမ္းကိုုအိပ္မက္မက္သူကသာအသိဆံုုးျဖစ္သည္…ထိုုကဲ့သိုု႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ၾကီးစြာေသာစိတ္ဆႏၵရွိရန္အဓိကလိုုအပ္သည္…ၾကီးမားေသာစိတ္ဆႏၵရွိလ်င္..ဆႏၵစိတ္ၾကီးမားျပင္းထန္လာလ်င္မိမိတိုု႔၏ျဖစ္လိုုမွဳမ်ား..(သိုု႔တည္မဟုုတ္)..အိပ္မက္မ်ားသည္အေကာင္အထည္ေပၚရန္၆၀%မွာေသခ်ာေနျပီးျဖစ္သည္…ၾကီးမားေသာစိတ္ဆႏၵျဖစ္တည္လာလ်င္ၾကီးမားေသာလံုု႔လကိုုျပဳတတ္ၾကေပသည္…မည္ကဲ့သိုု႔ေသာအခက္အခဲမ်ားကိုုမဆိုုျဖတ္ေက်ာ္ရန္၀န္မေလးေတာ့ေပ..ထိုုအခါမက္ခဲ့ေသာအိပ္မက္သည္အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့ေလသည္…


ဤကမာၻေလာကၾကီးထဲတြင္နိုုးလ်က္မက္ခဲ့ေသာအိပ္မက္မ်ားကိုုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူအေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္…သိုု႔ရာတြင္မိမိတိုု႔၏နိုုးလ်က္မက္ေသာအိပ္မက္မ်ားကိုုအိပ္မက္ေနရာတြင္သာထားလိုုက္သူမ်ားကပိုုမ်ားသည္…မျဖစ္နိုုင္တာကိုုစိတ္ကူးမယဥ္တာေကာင္းပါတယ္ဆိုုေသာအားငယ္စိတ္အညံ့ခံစိတ္သည္မက္ခဲ့ေသာလွပသည့္အိပ္မက္မ်ားကိုုရိုုက္ခ်ိဳးလိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္…ဤသတၱေလာကအတြင္းလူသည္အသိဥာဏ္အရာတြင္အင္အားအရွိဆံုုးျဖစ္သည္…သံတံုုးသံခဲတိုု႔ကိုုေလေပၚတြင္ပ်ံေစနိဳင္ခဲ့သည္..ေရေပၚတြင္ေပၚေစနိဳင္ခဲ့သည္…ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္အေကာင္အထည္မေပၚခင္အခ်ိန္အထိစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားသာျဖစ္ခဲ့သည္…


လူတိုုင္းလူတိုုင္းတြင္စိတ္ကူးယဥ္ခြင့္အိပ္မက္ခြင့္ရွိသည္…ထိုုအိပ္မက္မ်ားကိုုလည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရွိၾကသည္….ျဖစ္တည္လိုုစိတ္ၾကီးမားျပင္ထန္လာလ်င္အေထာက္အပံ့သည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ျဖစ္သည္…


အိႏၵိယျပည္နယ္တစ္ခုုအတြင္းမုုဆိုုးမေစ်းသည္တစ္ေယာက္ေစ်းေရာင္းထြက္လာသည္…ေစ်းေရာင္းမေကာင္းသျဖင့္ညေနတိုုင္ေအာင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္စားစရာမဝယ္နိုုင္ခဲ့ေပ…ထုုိအခါအနွီမုုဆိုုးမသည္ဆာဒူးၾကီးတစ္ပါးထံတြင္ခ်မ္းသာျခင္းကိုဆုုေတာင္းသည္…ထိုုအခါဆာဒူးက“သင့္တြင္တကယ္လိုုခ်င္စိတ္မရွိေသး”ဟုုေျပာသည္…မုုဆိုုမကလည္းသူတကယ္ခ်မ္းသာကိုုအလိုုရွိေၾကာင္းျပန္ေျပာသည္..ထိုုအခါဆာဒူးၾကီးသည္မုုဆိုုးမေရာင္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုုဂဂၤါျမစ္အတြင္းပစ္ခ်လိုုက္သည္…မုုဆိုုမသည္လည္းပူပန္ျခင္းၾကီးစြာျဖင့္ငိုုေၾကြးသည္…အေမွာင္ၾကီးစိုုးလာသည္နွုုင့္အမွ်သူမ၏ကေလးေတြမစားမေသာက္ရေသးသည္ကိုုေတြးမိ၍ဆာဒူးၾကီးကိုုေတာင္းပန္သည္…ဆာဒူးၾကီးကလည္းသင္တကယ္ခ်မ္းသာကိုုမလိုုေသးဟုုသာျပန္ေျပာ၍တရားမွတ္ေနခဲ့သည္…မုုဆိုုးမသည္ညည့္ေမွာင္လာသည္နွင့္အမွ်စိုုးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြလည္းပိုုမိုုလာခဲ့သည္…နွလံုုးသားတြင္မီးျမွိဳက္သလိုုခံစားလာရေသာအခါတြင္လူတစ္ဦးသူမနွင့္ဆာဒူးၾကီးနားကိုုေရာက္လာသည္…အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးေသာအခါတြင္မုုဆိုုးမကေျပာျပျပီးလ်င္ဆာဒူးၾကီးကမူတစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ်ဝင္မေျပာေပ…အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးျမန္းေသာလူၾကီးထြက္သြားျပီးမ်ားမၾကာမီ..လွည္းသံုုးစီးစာမွ်ေသာစားစရာ..အ၀တ္အထည္နွင့္အသံုုးအေဆာင္ပစၥည္းတိုု႔သည္မုုဆိုုးမနွင့္ဆာဒူးၾကီးရွိရာကိုုေရာက္လာခဲ့သည္…ထိုုလွည္း၃စီးသည္မုုဆိုုးမအတြက္ျဖစ္သည္..ပိုု႔ေစေသာသူမွာသူမတိုု႔အားအက်ိဳးအေၾကာင္းေမးျမန္းသည့္မိမိျမိဳ႔ရြာကိုုလွည့္လည္စစ္ေဆးေနေသာျမိဳ႔စားၾကီးျဖစ္သည္…မုုဆိုုးမသည္ဆာဒူးၾကီးအားျပစ္တင္ေျပာဆိုုေလသည္…ထိုုအခါဆာဒူးၾကီးကမုုဆိုုးမအား“သင္၏စိတ္တြင္သင္သည္ခ်မ္းသာကိုုအမွန္လိုုအပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ခ်မ္းသာသည္သင့္ထံသိုု႔ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္”ဟုုျပန္ေျပာေလသည္…


အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ပံုုျပင္တစ္ခုုသာျဖစ္ပါသည္…စိတ္အားထက္သန္မွုုသည္မည္မွ်အေရးပါသည္ကိုုေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုုလည္းျဖစ္သည္…လက္ေတြ႔ေလာကတြင္မိမိတိုု႔၏စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကိုုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ထိုုထက္ပိုု၍လံုု႕လဝိရိယနွင့္စိတ္အားထက္သန္မွုုတိုု႔ကိုုလိုုအပ္ပါသည္…


ကၽြန္ဳပ္တိုု႔သည္မအိပ္စက္ပဲမက္ခဲ့ေသာအိပ္မက္မ်ားရွိခဲ့ျပီးၾကျပီျဖစ္သည္…ေနာက္ေနာင္တြင္လည္းစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားကိုုျမင္မက္ေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္….မိမိတိုု႔ေနထိုုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ေနရာေဒသမ်ားတိုုးတက္ၾကီးပြားလာၾကေစရန္၎..မိမိတိုု႔ျဖစ္လိုုမွဳမ်ားကိုု၎..ယင္းတိုု႔နွင့္ပတ္သက္ေသာအိပ္မက္မ်ားကိုုဆက္လက္၍လည္းမက္ေနသင့္သည္…ထိုု႔အျပင္ထိုုမက္ေနခဲ့ေသာအိပ္မက္မ်ားကိုုအသက္သြင္း၍အေကာင္အထည္ေပၚရန္လည္းထက္သန္ေသာဆႏၵမ်ားကၽြန္ဳပ္တိုု႔ၾကိဳးစားသင့္ၾကသည္...ကၽြန္ဳပ္တိုု႔ျမင္မက္ခဲ့ၾကေသာအိပ္မက္မ်ားသည္အနာဂါတ္ကာလတြင္အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္မေပၚလာနိုုင္ဘူးဟုုမည္သူေျပာနိဳင္ပါမည္နည္း…
ပ်ိဳးယုဝသုန္
11:49:15 PM
14-02-2012
Tuesday (BNE)

6 comments:

ညီရဲ said...

ဟုတ္တယ္ အစ္မ... အိပ္မက္ကို အိပ္မက္အတိုင္း ထားလုိက္ရင္ အိပ္မက္က အိပ္မက္ဘဲ... အိပ္မက္တို ့ႏုိးထရွင္သန္လာဖုိ ့အိပ္မက္ကို အသက္သြင္းဖို ့လိုအပ္တယ္...

wai linn said...

သိ​ပ​္ေ​ကာ​င​္း​တဲ့​ေ​ခါ​င​္း​စဥ္တစ္ခု​ပါ​ပဲ​အစ္မေရ

san htun said...

အိမ္မက္ေတြ ရိွတယ္..တကယ္ၿဖစ္လာဖို ့ ေစာင့္ေနတုန္း

ဟန္ၾကည္ said...

အဲဒီ အိႏၵိယဆာဒူးႀကီးပါတဲ့ စိတ္္စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပံုျပင္ကို မင္းသိခၤရဲ႕ ၀ထၳဳထဲမွာ ဖတ္ဖူးတယ္...ျပင္းထန္တ့ဲ စိတ္စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အႀကဳိက္ဆံုး ပံု၀ထၳဳပါပဲ...

အိပ္မက္ေတြ မက္တတ္သလို ကိုယ့္အိပ္မက္ကို ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ေနဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါရဲ႕...ယံုၾကည္မွလည္း အသက္၀င္မွာမဟုတ္လား...

ျမေသြးနီ said...

အိပ္မက္ေတြက လူေတြရဲ႕ ဘ၀တိုင္းကို ႀကီးစိုးထားတယ္။ ဖတ္ဖူးတာတစ္ခုက အိပ္မက္ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကူးရဲ႕ ျမစ္လက္တက္တဲ့။ စိတ္ကုူူးအိပ္မက္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထပ္တူက်ဖို႔က်ေတာ့ ခပ္ခက္ခက္ရယ္...။

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး) said...

အျပင္ပမွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ၀ိဇၨာ သိပၸံပညာ ရပ္ေတြဟာ
လူေတြရဲ ့အေတြးအိမ့္မက္ေတြက တဆင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ ...
အခုေဆာင္းပါးေလး ကုိဖတ္ျပီး စိတ္ထဲမွာ ဘ၀င္က်တယ္ဗ်ာ... ကုိယ့္ကုိယ္ကိုလဲ ေက်နပ္သြားတယ္
လင္းလဲခနဲ လက္ခနဲ တခုခုကိုရလိုက္သလိုပါပဲ
ေက်းဇူးပါအခုေဆာင္းပါးေလးအတြက္ ....